Έξοδα και Ταμειακές Εκροές Είναι το Ίδιο;

Έξοδα και Ταμειακές Εκροές Είναι το Ίδιο;

Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να ρίξει φως σχετικά με την έννοια των όρων: έξοδα και την εκροή μετρητών ή ταμειακές εκροές από λογιστική άποψη. Ειδικότερα, ασχολείται με τις ομοιότητες και τις διαφορές των όρων αυτών στο πλαίσιο της επιχείρησης. Επιπλέον, χρησιμοποιεί παραδείγματα, προκειμένου να επεξεργαστεί και να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες και σπουδαστές.

Ορισμοί

Έξοδα: Η αξία των εισροών (π.χ. τρόφιμα και ποτά), που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες οι οποίες συνεισφ΄ρουν στην παραγωγή εσόδων άμεσα ή έμμεσ.

Ταμειακές εκροές: Η καταβολή μετρητών μιας επιχείρησης προς τρίτους (π.χ. μισθωτός, άλλη εταιρεία, κράτος, τράπεζα, προμηθευτές, μετόχους, κ.λπ.).

Σενάριο 1ο

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο λογιστικό γεγονός μέσα σε ένα εστιατόριοΤο εστιατόριο αγοράζει μετρητοίς ποτά το Ιούνιο για €1.000. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα ποτά δεν πωλείται κατά το μήνα Ιούνιο. Σε μια περίπτωση σαν αυτή, η λογιστική δεν θα αναγνωρίσει το € 1.000 ως έξοδα αλλά ως ταμειθακή εκροή δεδομένου ότι μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής τα ποτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εσόδων.

Σενάριο 2ο

Σε μια άλλη περίπτωση, τον Ιούνιο ένα εστιατόριο πληρώνει μετρητοίς € 1.000 για αγοράσει τροφίμων, και όλα αυτά τα ποτά που καταναλώνονται από τους πελάτες της εντός του Ιουνίου. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα ποτά που καταναλώθηκαν από τους πελάτες μπορούν να αναγνωρίζονται ως έξοδο (ή γνωστό ως κόστος πωληθέντων ποτών καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί άμεσα για την παραγωγή εξόδων.

Σενάριο 3ο

In a different scenario, the business purchases beverages for €1000 in cash and only €500 of these items are sold to its customers in June and the remaining remain unsold in its inventory.

Σε ένα διαφορετικό λογιστικό γεγονός, οι αγορές τροφίμων και ποτών για €1000 μετρητοίς το μήνα Ιούνιο από τα οποία τα μισά από αυτά πουλήθηκαν σε πελάτες τον Ιούνιο και το υπόλοιπο παραμένουν απούλητα/αχρησιμοποίητα ως αποθεματικό στο τέλος Ιουνίου.

Περίπτωση εξόδου

Λογιστικά αυτο το γεγονός θα καταγράψει ως έξοδο (κόστος πωληθέντων τροφίμων και ποτών) μόνο τα €500 που χρησιμοποιήθηκαν από τους πελάτες του εστιατορίου.

Ως εκ τούτου, στα παραπάνω παραδείγματα, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι το αρχικό κόστοςτων τροφίμων και ποτών μπορεί να γίνει έξοδο μόνο όταν είναι καταναλωθεί.

Περίπτωση ταμειακής εκροής

Τα υπόλοιπα € 500 των αγαθών τα οποία παρέμειναν αχρησιμοποίητα, θα πρέπει να καταγραφούν ως περιουσιακό στοιχείο (εμπορεύματα) και όχι ως έξοδο.

Σενάριο 4ο

Εδώ πρέπει να εξετάσουμε ένα άλλο λογιστικό στοιχείο το οποίο είναι ο χρόνος οικονομικής ζωής ή η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου δηλώνοντας το χρόνο κατά τον οποίο το ξενοδοχείο μπορεί να χρησιμοποιεί το λεωφορείο για σκοπούς δημιουργίας εσόδων.

Αν υποθέσουμε ότι βάσει λογιστικών κανόνων η οικονομική ζωή του λεωφορείου είναι πέντε έτη, τότε το ξενοδοχείο μπορεί να καταγράψει στα βιβλία του τα €30.000 ως έξοδο σταδιακά και σε χρονικό διάστημα 5 ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα δείξει κάθε χρόνο ως έξοδο περίπου €6000 (€ 30000/5 έτη). Αυτά ονομάζονται έξοδο απόσβεσης, το οποία δείχνουν την ετήσια εκτιμώμενη χρήση του λεωφορείου. Ως εκ τούτου, θα καταγράφει σαν έξοδο ετησίως ένα μέρος (€6000) του αρχικού του κόστους.

  20X1 20X2 20X3 20X4  

20X5

 

Έξοδα αποσβέσεων (Λεωφορείο) €6000 €6000 €6000 €6000  

€6000

 

 

Σενάριο 5ο

There are also transactions that involve cash outflows but based on accounting rules they are never recognized as an expense.  Some of these transactions are the following:

  • The owner withdraws capital from the business for personal reasons – cash outflow only
  • The business makes payments to the principal amount of the loan only (not the interest of the loan) – cash outflow only
  • Dividends paid to the shareholders- cash outflow only
  • Purchase of land (even though it’s a fixed tangible asset, it is never used up) – cash outflow only

Υπάρχουν επίσης οι συναλλαγές που αφορούν ταμειακές εκροές, αλλά με βάση τους λογιστικούς κανόνες που δεν αναγνωρίζονται ως έξοδο. Ορισμένες από αυτές τις πράξεις είναι τα εξής:

  • Ο ιδιοκτήτης αποσύρει κεφάλαια από την επιχείρηση για προσωπικούς λόγους –ταμειακή εκροή μόνον
  • Η επιχείρηση κάνει πληρωμές στον αρχικό κεφάλαιο του δανείου (και όχι για τόκους του δανείου) – εκροές μόνο
  • Τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους είναι ταμειακή εκροή μόνο.

μόνο μετρητά εκροή

  • Αγορά γης (ακόμα κι αν είναι ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η γη δεν έχει αποσβέσεις που σημαίνει οτι ποτέ δε θα καταγραφεί ως έξοδο αλλά μόνο ως ταμεθακή εκροή.

Επίλογος

Είναι προφανές ότι από λογιστική άποψη οι ταμειακές εκροές και τα έξοδσα μπορεί να είναι παρόμοια ή εντελώς ασύνδετα μέσα σε μια χρονική περίοδο όσον αφορά στο οικονιμικά στοιχεία μέσω σε ένα επιχειριασιακό πλαίσιο και αυτό οφείλεται στη λογιστική μέθοδο των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων. Φυσικά, η ακρίβεια της καταγραφής εξόδων είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα συζήτησης δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά από αυτά είναι εκτιμήσεις, όπως στην περίπτωση που προαναφέρθηκε για τις αποσβέσεις.

Τροφή για σκέψη

Υπάρχει πιθανότητα χωρίς μια επιχείρηση να έχει προβεί σε καταβολή μετρητών προς τρίτους να μπορεί νόμιμα να καταγωρήσει στα βιβλία της κάποιο έξοδο;

Yiannis Megaloeconomou

Related Posts
Leave a reply