1€ επιπλέον παγίων εξόδων = 1€ επιπλέον πωλήσεις;

1€ επιπλέον παγίων εξόδων = 1€ επιπλέον πωλήσεις;

Μια ανόητη σκέψη, «Για κάθε ένα ευρώ επιπλέον παγίων εξόδων χρειάζεται ένα επιπλέον ευρώ πωλήσεων για να το ανακτήσω;»

Μια λογική απάντηση είναι «ναι, ένα ευρώ». Τι και αν σας έλεγα ότι αυτό δεν ισχύει; Ορίστε;;;;

Μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση του Περιθώριου Συνεισφοράς (ΠΣ)

Ποιά είναι η συμβολή του Περιθώριου Συνεισφοράς (ΠΣ)?

Το Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ)είναι αναμφισβήτητα ένα πολύτιμο χρηματοδιοικητικό εργαλείο. Μια χρήσιμη εφαρμογή του σχετίζεται με τη μηχανική μενού, αλλά μπορεί επίσης να δώσει απαντήσεις και σε πολλές άλλες ενδιαφέρουσες οικονομικές περιπτώσεις. Μια από αυτές έχει να κάνει με την ερώτηση που τέθηκε παραπάνω, δηλαδή κατά πόσο η αύξηση των παγίων εξόδων μπορεί να αντισταθμιστεί με μια αύξηση στις πωλήσεις.

Ας δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε μια σαφή και ακριβή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εστιάτορες και ξενοδόχους.

Πώς λειτουργεί το περιθώριο συνεισφοράς;

Το Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ) είναι η τιμή πώλησης ενός προϊόντος, μείον το μεταβλητό κόστος του. Ας πούμε ότι η τιμή πώλησης ενός πιάτου σε ένα εστιατόριο είναι €5 και το σύνολο του μεταβλητού κόστους του (π.χ. πρώτες ύλες) είναι €3. Τότε το Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ) του είναι €2.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να συνοψίσουμε τα στοιχεία σχετικά με το περιθώριο συνεισφορας του συγκεκριμένου πιάτου σε ένα παραδειγμα με 100 μονάδες πώλησης στον ακόλουθο πίνακα 1:

 

Πίνακας 1

1 πιάτο 100 πιάτα % επί των πωλήσεων
Τιμή πώλησης €5.00 €500.00 100.00%
Μείον: Μεταβλητά έξοδα -€3.00 -€300.00 -60.00%
Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ) €2.00 €200.00 40.00%
Πάγια έξοδα -€1.00 -€100.00 -20.00%
Κέρδη προ φόρων €1.00 €100.00 20.00%

 

Μπορούμε να δούμε στο πίνακα 1 ότι το περιθώριο συνεισφοράς που προκύπτει για κάθε πιάτου είναι €2, το οποίο αντιστοιχεί στο 40% των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα μας δείχνει ότι σε μια τιμή πώλησης των €5 και για μια ποσότητα 100 πιάτων που πωλούνται, υπάρχει ένα πλεόνασμα €200 για να καλύψουν ή να συνεισφέρουν στα πάγια έξοδα των €100, καθώς και για λειτουργικά κέρδη (προ φόρων) ύψους € 100.

Γιατί 1€ επιπλέον παγίων εξόδων ≠ 1€ επιπλέον πωλήσεις;

Ξεκάθαρα η χρήση του περιθωρίου συνεισφοράς μπορεί να μας δώσει την απάντηση γαι το πόσα ευρώ επιπλέον πωλήσεων χρειάζονται προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση ενός ευρώ παγίων εξόδων. Μια λογική απάντηση θα ήταν «ένα ισοδύναμο ποσό σε ευρώ πωλήσεων». Αυτή η απάντηση μακράν δεν είναι αλήθεια. Αυτό συμβαίνει επειδή, καθώς αυξάνονται οι πωλήσεις, αυτόματα αυξάνονται και τα μεταβλητά έξοδα κατά το ίδιο ποσοστό, π.χ. η αύξηση πωλήσεων κατά 10% συνοδεύεται από αύξηση των μεταβλητών εξόδων κατά 10% καθώς συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πωλήσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιχείρηση σε κάθε πώληση πρέπει πρώτα να καλύψει την αύξηση των σχετικών μεταβλητών εξόδων της και στη συνέχεια τα πάγια έξοδα και κέρδη της.

Ποια είναι η σωστή απάντηση;

Μία από τις χρήσεις του περιθωρίου συνεισφοράς μπορεί να μας βοηθήσει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Κοιτάζοντας πίσω στον πίνακα 1 μπορούμε να δούμε ότι το ποσοστό του ΠΣ είναι 40% (0,40).

Οι παραδοχές που κάνουμε εδώ είναι ότι η τιμή πώλησης και τα κέρδη προ φόρων παραμένουν τα ίδια.

Προσέγγιση 1η

Για να βρούμε  το ποσό των επιπλέον πωλήσεων προκειμένου να αντισταθμιστεί η αύξηση του €1 παγίων εξόδων, θα πρέπει να κάνουμε τον εξής απλό υπολογισμό. Διαιρούμε την αύξηση του €1 με το ποσοστό του περιθώριου συνεισφοράς και με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε τη σωστή απάντηση. Έτσι, έχουμε € 1/0,40 = €2,50. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε €2,50 επιπλέον πωλήσεων προκειμένου να καλυφθεί μια  αύξηση €1 στα πάγια έξοδα.

Προσέγγιση 2η

Μια άλλη μέθοδος για να βρούμε το ίδιο αποτέλεσμα  μπορεί να επιτευχθεί με βάσει τον τύπο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση του νεκρού σημείου και αναφέρεται στην ανάλυση του νεκρού σημείου (Κόστος-Πωλήσεις-Κέρδη).

Απαιτούμενες έξτρα πωλήσεις € = (Πάγια έξοδα + νέα πάγια έξοδα + απαιτούμενο κέρδος

                                                                                                                 (ΠΣ%)

Ας υποθέσουμε ότι πάγια έξοδα από τον πίνακα 1 αυξάνονται κατά €10.

(€100+ €10 + €100)=    €210 = €525 απαιτούμενες πωλήσεις.

           (ΠΣ%)                   (0.40)

Έτσι μπορούμε να δούμε ότι, προκειμένου να καλύψουμε την αύξηση των €10 στα πάγια έξοδα, θα πρέπει να επιφέρουμε επιπλέον €25 σε πωλήσεις, η οποία είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από την αύξηση των παγίων εξόδων.

Άρα, το εστιατόριο θα πρέπει να πουλήσει 5 επιπλέον πιάτα, προκειμένου να αντισταθμίσει τα έξτρα πάγια έξοδα. Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί δείχνει τα νέα αναμενόμενα λειτρουργικά αποτελέσματα.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα ποσοστά  τα ποσοστά των πάγιων εξόδων (20%) και των κερδών (20%) σε σχέση με τις πωλήσεις (Πίνακας 1), έχουν  πλέον μεταβληθεί σε 20,95% και 19,05% αντίστοιχα (Πίνακας 2).

Πίνακας 2

1 πιάτο 100 πιάτα % επί των πωλήσεων
Τιμή πώλησης €5.00 100.00% €525.00
Μείον: Μεταβλητά έξοδα -€3.00 -60.00% -€315.00
Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ) €2.00 40.00% €210.00
Πάγια έξοδα -€1.10 -20.95% -€110.00
Κέρδη προ φόρων €0.90 19.05% €100.00

 

Παράδειγμα για ξενοδοχείο

Φανταστείτε ένα ξενοδοχείο με τα ακόλουθα λειτουργικά αποτελέσματα στον Πίνακα 3:

Πίνακας 3

Μέση τιμή δωματίου = €120,

Μεταβλητά έξοδα στο 40% των πωλήσεων

% επί των πωλήσεων
Πωλήσεις €120,000.00 100.00%
Μείον: Μεταβλητά έξοδα -€48,000.00 -40.00%
Περιθώριο Συνεισφοράς (ΠΣ) €72,000.00 60.00%
Πάγια έξοδα -€24,000.00 -20.00%
Κέρδη προ φόρων €48,000.00 40.00%

 

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να προσλάβετε περισσότερους ανθρώπινο δυναμικό ή να δώσετε αυξήσεις στο προσωπικό και η απόφαση αυτή επιδρά με μια αυξήση μισθών €5.000 ετησίως, οι πωλήσεις θα πρέπει να αυξηθούν κατά (€5000 / 0,60) = €8,333 (1,67 φορές περισσότερο) προκειμένου για τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου να διατηρήσει τα ίδια κέρδη.

Αυτά τα €8.333 επιπλέον πωλήσεων σημαίνει ότι το ξενοδοχείο θα πρέπει να πουλήσει περίπου 69 δωματίων παραπάνω (€ 8333/120), προκειμένου να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο κερδών.

Συμπέρασμα

Το περιθωρίου συνεισφοράς είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χρηματοοικονομικό εργαλέιο με πολλαπλές χρήσεις για εστιάτορες και ξενοδόχους.  Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων στο χώρο της εστίασης μπορούν να εκτιμήσουν τη σημασία του ελέγχου των πάγιων εξόδων τους, δεδομένου ότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κερδοφορία της επιχείρησης τους. Επιπλέον, μπορούν να είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε περιπτώσεις που χρειάζεται  να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα επιφέρουν αύξηση στα πάγια έξοδα της επιχείρησης. Επίσης, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συμπεριφέρονται πολύ πιο υπεύθυνα, εάν κατανοήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση που έχουν οι σπατάλες τροφίμων και άλλων υλικών.

Πρακτική Εξάσκηση

-Τι θα συμβεί αν μεταβληθεί η τιμής πώλησης ή / το ποσό κερδών προ φόρων προς τα πάνω ή προς τα κάτω;

-Πώς μπορώ να υπολογίσω τις απαιτούμενες πωλήσεις για κέρδη μετά φόρων εάν ο φόρος εισοδήματος είναι 30%;

Yiannis Megaloeconomou

Related Posts
Leave a reply